Publications

DYLE: Dynamic Latent Extraction for Abstractive Long-Input Summarization [Paper]
Ziming Mao*, Chen Henry Wu*, Ansong Ni, Yusen Zhang, Rui Zhang, Tao Yu, Budhaditya Deb, Chenguang Zhu, Ahmed Hassan Awadallah, Dragomir R. Radev
ACL 2022

SummN: A Multi-Stage Summarization Framework for Long Input Dialogues and Documents [Paper]
Yusen Zhang, Ansong Ni, Ziming Mao, Chen Henry Wu, Chenguang Zhu, Budhaditya Deb, Ahmed Hassan Awadallah, Dragomir R. Radev, Rui Zhang
ACL 2022

FeTaQA: Free-form Table Question Answering [Paper]
Linyong Nan, Chiachun Hsieh, Ziming Mao, Xi Victoria Lin, Neha Verma, Rui Zhang, Wojciech Kryściński, Nick Schoelkopf, Riley Kong, Xiangru Tang, Murori Mutuma, Ben Rosand, Isabel Trindade, Renusree Bandaru, Jacob Cunningham, Caiming Xiong, Dragomir Radev
TACL 2021

Investigating Crowdsourcing Protocols for Evaluating the Factual Consistency of Summaries [Paper]
Xiangru Tang, Alexander R. Fabbri, Ziming Mao, Griffin Adams, Borui Wang, Haoran Li, Yashar Mehdad, Dragomir Radev
NAACL 2022

Enhancing fouling mitigation of submerged flat-sheet membranes by vibrating 3D-spacers [Paper]
Yong Zen Tan, Ziming Mao, Yanjun Zhang, Wen See Tan, Tzyy Haur Chong, Bing Wu, Jia Wei Chew
Separation and Purification Technology, 2019

Spacer vibration for fouling control of submerged flat sheet membranes [Paper]
Bing Wu, Yanjun Zhang, Ziming Mao, Wen See Tan, Yong Zen Tan, Jia Wei Chew, Tzyy Haur Chong, Anthony G Fane Separation and Purification Technology, 2019

(* Equal Contribution)